منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Ruby 2.0

توسعه دهندگان زبان روبی اولین برنامه خود را برای توسعه و انتشار از روبی 2.0 اعلام کردندYusuke Endoh، مدیر انتشار روبی 2.0، یک برنامه منتشر کرده است که طبق آن پس از تصحیحات ، اشاره میکند که روبی2.0 در تاریخ 24 فوریه 2013 منتشر میشود که 20 امین سالگرد روبی است.