منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Securing sshd configuration

Securing the default SSH server configuration