منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Sequence چیست؟

sequence یک شمارنده در اوراکل است که همیشه در حال شمارش است. به مثال زیر توجه کنید:

SQL> SELECT S1.NEXTVAL FROM DUAL;
NEXTVAL
----------
1
SQL> SELECT S1.NEXTVAL FROM DUAL;
NEXTVAL
----------
2
SQL> SELECT S1.NEXTVAL FROM DUAL;
NEXTVAL
----------
3
SQL> SELECT S1.NEXTVAL FROM DUAL;
NEXTVAL
----------
4
SQL> SELECT S1.NEXTVAL FROM DUAL;
NEXTVAL
----------
5
SQL> SELECT S1.NEXTVAL FROM DUAL;
NEXTVAL
----------
6

نکته: SEQUNCE به صورت TRANSACTIONAL نیست.

SQL> ROLLBACK;
Rollback complete.
SQL> SELECT S1.NEXTVAL FROM DUAL;
NEXTVAL
----------
7برچسب ها :