منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Setting up cgit + nginx on FreeBSD

Setting up cgit + nginx on FreeBSD