منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

SQLReport

 SQLReport نرم افزاری است که به کمک آن میتوان براحتی و در کوتاه ترین زمان گزارشات داینامیک فارسی از بانکهای اطلاعاتی SQLServer , Oracle ,Ms Access و دیگر Provider های OLeDb تولید کرد. 
- تولید گزارشات توسط یک ویزارد قوی به نام SQLwizard انجام میگیرد و گزارشات تولید شده از داخل محیط Windows بصورت فایلی مستقل (Sqr.) در هر زمان قابل اجرا بوده و امکان تغییر و ذخیره سازی مجدد گزارشات با شرایط متفاوت برای کاربر نهایی وجود دارد .

امکاناتSQLReport

 1. ایجاد ارتباط با انواع مختلف بانکهای اطلاعاتی SQLServer , Oracle ,Ms Access , ...
 2. انتخاب هریک از Table ها و یا View های موجود در بانک اطلاعاتی جهت تهیه گزارش
 3. انتخاب هریک از Field های موجود و نیز عناوین فارسی جهت هریک از ستونهای گزارش
 4. مشخص کردن ترتیب ظاهر شدن فیلدها در خروجی از راست به چپ
 5. تعیین عناوین 1و 2 و 3 در بالای گزارش و همچنین متن بالای گزارش و متن ذیل گزارش
 6. تعیین فونت و رنگ دلخواه برای کلیه بخشهای گزارش شامل عناوین ، گروه ، نام فیلدها، متن گزارش ،ته جمع
 7. قراردادن تاریخ فارسی و زمان تهیه گزارش و شماره صفحه در بالای صفحات
 8. امکان مشاهده گزارش (Preview ) در هریک از مراحل تولید
 9. ذخیره سازی گزارش تولید شده با نام دلخواه و با پسوند Sqr. جهت استفاده در مراحل بعدی
 10. تعیین اندازه ( Size ) دلخواه برای عرض هریک از ستونهای گزارش
 11. افزودن ردیف RowNo )) به ستونهای گزارش
 12. دسته بندی ( Group By) بر اساس هریک از فیلدهای موجود و نیز امکان پیشرفته جندین سطح دسته بندی بدون محدودیت سطوح
 13. افزودن ته جمع Sum برای فیلدهای عددی در سطح گروه و یا در سطح گزارش
 14. مرتب سازی Sorting صعودی و یا نزولی گزارش بر اساس هریک از فیلدها و یا ترکیبی از چند فیلد
 15. تعیین Allignment برای هریک از ستونهای گزارش بصورت راست چین- وسط چین و چپ چین
 16. ذخیره یک گزارش با کلیه شرایط جهت استفاده در مراحل بعدی و نیز ذخیره چندین حالت از یک گزارش با شرایط متفاوت توسط کاربر نهایی (End User)
 17. تعیین حداکثر عرض گزارش بصورتهای A4 طولی ، A4 عرضی ، A3 ( با توجه به Printer موجود) و تغییر اتوماتیک عرض صفحه گزارش با توجه به ستونهای انتخابی
 18. امکان مشاهده مقادیر موجود در هریک از فیلدها در هنگام طراحی گزارش
 19. امکان تعریف محدوده گزارش جهت فیلتر اطلاعات با امکانات پیشرفته { >, < , <>, =, Like , In , Not In }
 20. امکان ساختن فیلدهای ترکیبی Formula Field توسط کاربر نهایی از اطلاعات موجود بهمراه بیش از 150 تابع محاسباتی، منطقی، روتین ، توابع رشته ای و توابع عددی