منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

System Monitor Extension Puts RAM, Swap and CPU Usage On Your GNOME Shell Top Bar ~ Web Upd8: Ubuntu / Linux blog

System Monitor Extension Puts RAM, Swap and CPU Usage On Your GNOME Shell Top Bar ~ Web Upd8: Ubuntu / Linux blog.برچسب ها : , , , , ,