منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ضرب المثل

برای دوستانی که توی گودر شیر می کنن

کم شیر و گزیده شیر چون در
کز اندک تو جهان شود پرادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ضرب المثل

برای دوستانی که توی گودر شیر می کنن

کم شیر و گزیده شیر چون در
کز اندک تو جهان شود پر


ادامه مطلب