منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

هرگز

به نام زیبای مطلق
برای علاقه‌هایی که عمیق‌اند، ندیدن و نبودن هرگز بهانه‌ی از یاد بردن نیست
یا علی
منبع: http://forums.animworld.net/thread26751.html
ادامه مطلب