منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

‫گنو/لینوکس و موج سوم تغییر بنیادی در جهان‬

‫فاصله دیجیتالی، نمادی از بیعدالتی در جهـان را بـه رخ خواهـد کـشید وزمینـه جنگهـای‬ ناخواستهای را ممکن است تحمیل نماید. برای تشخیص فاصله دیجیتـالی، ذکـر فقـط ایـن‬نکته کافی است که در حال حاضر، حجم اطلاعاتی که بین اروپا و آمریکا جابجا میشود ،‬ ‫حدوداً ۲۶۱ گیگا بیت در ثانیه و مجموعه اطلاعات جابجا شـده بـین […] ادامه مطلب