منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کلاس در javascript

برای هر پروژه ای نیاز به تعریف class وجود دارد. روش‌های مختلفی برای تعریف وجود دارد که چند موردش عبارت است از:
 

استفاده از function

یکی از معم… ادامه مطلب