منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دستور های free و vmstat برای نمایش میزان حافظه

 هر برنامه ای (فرایندی) برای اجرا شدن ابتدا در حافظه اصلی یا Ram قرار می گیرد و با بدست آوردن اصلی ترین منبع هر سیستم یعنی پردازنده اجرا خواهد شد. مانیتورینگ حافظه اصلی و پردازنده در بهبود کارایی سیستم مفید است. خود حافضه اصلی به دو ناحیه Kernel Level و User Level تقسیم می شوند. … ادامه مطلب