منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

shopt چیست

shopt (مخفف shell options) دستوری built-in در پوسته های bash و sh برای نمایش و تغییر خصوصیات پوسته های bash و sh است. پارامتر های آن مقادیر on و off می گیرند. برای فعال کردن یک پاامتر (خصوصیت) از سوئیچ s- (مخفف set) و برای غیر فعال کردن خصوصیت از سوئچ u- (مخفف unset) استفاده […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

stty چیست

stty برای نمایش و تغییر صفات خط فرمان (ترمینال) استفاده می شود. دستور tty را اگر در خط فرمان جاری اجرا کنید نام خط فرمان را که کاربر در حال استفاده از آن است را نشان می دهد ولی از stty برای نمایش تنظیمات یک خط فرمان استفاده می شود. بطور مثال برای نمایش تعداد […] ادامه مطلب