منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دستورات خط فرمان – ۹

سلام برای دیدن مقدار اجرا شده از عملی در حال اجرا که نوار پیشرفت نداره می تونید از دستور pv استفاده کنید… برای مثال استفاده در کپی فایل: $ pv source.file > destination.file ویا: $ dd if=input.file |pv |dd of=output.file پ.ن: نوار پیشرفت = progress bar ادامه مطلب