منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ظاهر Elementary را به KDE خود بیاورید!

چند وقت پیش در مطلب بررسی Rosa اشاره کردم که در این توز […] ادامه مطلب