منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

How to fix the gray screen bug

Some users have reported that they cannot boot AriOS properl. If you encounter such a problem and see a gray screen instead of GNOME, simply switch to a virtual console by pressing Alt+Ctrl+F1. If you are booting inside Virtualbox, use HOST key (usually right ctrl) +F1. Then run: sudo killall Xorg sudo stop lightdm sudo […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

How to install language packs in AriOS

I received a few emails today about problems installing language packs on AriOS 2.0. People complained that while they had installed language packs for their native language they are not able to login with that language. This is due to a bug in AriOS which is very easy to fix. If you want to change […] ادامه مطلب

منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

خلاصه‌نویسی CSS

ممکنه تا به حال کدهای CSS زیادی دیده باشید که خیلی کوتاه و مفید نوشته شدند و شاید گاهی هم ازشون سر در نیاورده باشید. اکثر طراحان بعد از پشت سر گذاشتن مراحل اولیه یادگیری کدنویسی و بعد از تسلط … Continue reading ادامه مطلب