منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

View و Templating

یکی از مهمترین قسمت‌های الگوهای طراحی (هر سه مورد MVVM MVC MVP ) قسمت View آن است.
اینکه داده‌ای که داده شده است کجا تبدیل به template می شود؟
به هر صورت باید در container view مربوط به application دیتای مورد نظر را نشان داد.

ادامه مطلببرچسب ها : , , , , , , ,