منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

Voyo، دستگاهی که ماشین شما را به یک ماشین هوشمند تبدیل می کند

Voyo، دستگاهی که ماشین شما را به یک ماشین هوشمند تبدیل می کند

Nikkhah207

اکنون استارتاپ های ماشین های متصل به اینترنت بسیار زیاده شده و انرژی زیادی می برد تا باقی بمانند. Voyo دستگاه کوچکی است که می تواند روش رانندگی ما را تغییر دهد، این دستگاه گوشی شما را به ماشینان متصل می کند تا از طریق گوشی بتوانید ماشین خود را کنترل کنید.