منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آموزش نصب و پیکربندی دیتابیس MongoDB 4.2

mongodb

mongodb

دیتابیس MongoDB یک دیتابیس NoSQL می باشد که با زبان ++C نوشته شده است و به صورت Open Source منتشر می شود. این دیتابیس برای high scalability, performance و availability طراحی شده است.

در این مطلب قصد داریم تا نسخه ی MongoDB 4.2 را بر روی Fedora, RHEL و CentOS  نصب کنیم. توجه داشته باشید که نسخه MongoDB 4.2 تنها از معماری 64 بیتی توزیع های گفته شده پشتیبانی می کند.

 

نصب دیتابیس MongoDB 4.2 بر روی Fedora, RHEL 8 و CentOS 8 :

برای اینکار ابتدا فایل مخزن MongoDB 4.2 را ایجاد کنید:

 

# vi /etc/yum.repos.d/mongodb-org-4.2.repo

سپس محتویات زیر را درون فایل قرار دهید و فایل را ذخیره کنید:

 

[mongodb-org-4.2]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/8/mongodb-org/4.2/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.2.asc

اکنون برای نصب MongoDB 4.2 کافیست تا دستور زیر را اجرا کنید:

 

 

# dnf install mongodb-org

 

نصب دیتابیس MongoDB 4.2 بر روی CentOS 7 :

 

برای اینکار ابتدا فایل مخزن  را ایجاد کنید:

 

# vi /etc/yum.repos.d/mongodb-org-4.2.repo

سپس محتویات زیر را درون فایل قرار دهید و فایل را ذخیره کنید:

 

[mongodb-org-4.2]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/7/mongodb-org/4.2/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.2.asc

 

اکنون برای نصب MongoDB 4.2 کافیست تا دستور زیر را اجرا کنید:

 

# yum install  mongodb-org

 

 

اجرای سرویس mongod :

 

پس از نصب دیتابیس MongoDB اکنون جهت اجرای سرویس آن با استفاده از systemd کافیست ابتدا دستور زیر را اجرا کنید:

# systemctl daemon-reload

اکنون برای start کردن سرویس دستور زیر را اجرا کنید:

 

# systemctl start mongod

برای بررسی وضعیت سرویس mongod نیز می توانید دستور زیر را اجرا کنید:

 

# systemctl status mongod

 

برای اینکه سرویس mongod پس از reboot شدن سرور به صورت خودکار اجرا شود، دستور زیر را اجرا کنید:

 

# systemctl enable mongod

 

برای stop کردن سرویس mongod نیز می توانید از دستور زیر استفاده کنید:

 

# systemctl stop mongod

 

همچنین برای restart کردن سرویس mongod نیز می توانید از دستور پایین استفاده کنید:

 

# systemctl restart mongod

 

مسیر فایل های دیتابیس MongoDB :

مسیر فایل های و پوشه های دیتابیس MongoDB به شرح زیر می باشند. فایل پیکربندی MongoDB در مسیر زیر قرار دارد:

 

/etc/mongod.conf

 

داده های MongoDB در مسیر زیر قرار دارند:

 

/var/lib/mongo

Log فایل های دیتابیس MongoDB در مسیر زیر قرار دارند:

 

/var/log/mongodb

 

 

پیکربندی FirewallD برای MongoDB :

دیتابیس MongoDB به صورت پیش فرض از پورت 27017 استفاده می کند. اگر قصد دارید تا سرویس MongoDB بر روی شبکه قابل دسترس باشد کافیست تا Port آن را بر روی FirewallD باز کنید:

 

# firewall-cmd --zone=public --add-port=27017/tcp

 

# firewall-cmd --zone=public --add-port=27017/tcp --permanent

 

یا اینکه دسترسی به پورت MongoDB را برای آدرس های خاصی محدود کنید:

 

# firewall-cmd --permanent --add-rich-rule "rule family="ipv4" source address="192.168.5.0/24" port protocol="tcp" port="27017" accept"

 

نکته اینکه در دستور بالا بجای آدرس IP نوشته شده، آدرس مورد نظر خود را بنویسید.

 

 

پیکربندی SELinux برای MongoDB :

اگر از SELinux در حالت enforcing بر روی سرور خود استفاده می کنید کافیست تا دستور زیر را اجرا کنید:

 

# semanage port -a -t mongod_port_t -p tcp 27017

 

 

امید است تا از این مطلب استفاده ی لازم  را برده باشید.

 برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,