منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

اینک اسکیپ ( بخش چهارم – طراحی یک پرنده اضافه شد)

برگردان از xubuntu4iran
http://www.fullcirclemagazine.org

دانلود بخش نخست از بخش ۶۱ به فرمت PDF:

http://ubuntuone.com/4AXF8PpnIJr3nHnmxn5kM2

بخش نخست برگردان از بخش ۲۴ مجله ی حلقه ی کامل به فرمت pdf

http://ubuntuone.com/1aBZN4Vjkjumj5tUE4hUhh

بخش دوم برگردان از بخش ۲۵ مجله ی حلقه ی کامل به فرمت pdf

http://ubuntuone.com/1xDD6zjmpDPkwK4Wg1uVl3

بخش سوم برگردان از بخش ۲۶ مجله ی حلقه ی کامل به فرمت pdf

http://ubuntuone.com/0pub8wAJqSnzyhvhc7AVJ8

بخش چهارم برگردان از بخش ۲۷ مجله ی حلقه ی کامل به فرمت pdf

http://ubuntuone.com/5LgupSKq2yDSYjfIYUZMRP

این مقاله ها از مجلّه حلقه ی کامل به فارسی ترجمه شده است. در صورت ترجمه ی مقاله های جدید در همین پست قرار می گیرد.برچسب ها :