منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

توزیع آرچ لینوکس هم MariaDB را برگزید

خبری که در سایت آرچ لینوکس منتشر شده است حاوی آن است که آرچ لینوکس هم دیگر از MySQL استفاده نمی‌کند و آرچ هم به MariaDB روی آورده است.
همچنین تمام بسته‌هایی که به MySQL احتیاج داشتند از این پس باید از MariaDB استفاده کنند.
همچنین در ماه آینده MySQL از داخل مخازن آرچ حذف شده و به AUR منتقل می‌شود.

منبع اصلی خبر