منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

خبر انتشار کتاب گیمپ در : انجمن صنفی کاربران نرم افزارهای آزاد / باز متن

در باره انجمن صنفی کاربران نرم افزارهای آزاد / بازمتن در این صفحه می خوانیم :

انجمن صنفی کاربران نرم افزارهای آزاد/متن باز موسسه‌ای غیردولتی-غیرانتفاعی است و در زمینه‌های علمی، پژوهشی، فنی و اجرایی در کلیه جنبه‌های نرم‌افزارهای آزاد و متن‌باز فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است

کلیه فعالیتهای بنیاد غیر سیاسی، غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی تاسیس انجمنهای مردم نهاد موضوع تصویب و اساسنامه فعالیت خواهد نمود

ابن انجمن در این صفحه از سایت خود کتاب گیمپ را معرفی کرده است . امید است با تلاش و کوشش یکدیگر گامی در آشنایی و استفاده از نرم افزارهای آزاد بر داریم .برچسب ها :