منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دستورات خط فرمان – ۹

سلام
برای دیدن مقدار اجرا شده از عملی در حال اجرا که نوار پیشرفت نداره می تونید از دستور pv استفاده کنید…
برای مثال استفاده در کپی فایل:


$ pv source.file > destination.file

ویا:


$ dd if=input.file |pv |dd of=output.file

پ.ن: نوار پیشرفت = progress barبرچسب ها : , , , , , , , , ,