منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ساخت اولین گیاه الکترونیکی ارگانیکی در سوئد

ساخت اولین گیاه الکترونیکی ارگانیکی در سوئد

Nikkhah163

دانشمندان اغلب در مورد ترکیب انسان و ماشین صحبت می کنند ولی تیمی از مهندسین الکترونیک در آزمایشگاه دانشگاه لینشوپینگ سوئد که بر روی الکترونیک آلی کار می کنند موفق شدند تا برای اولین بار گیاه و ماشین را نیز به یکدیگر پیوند زنند. پژوهشگران با سرپرستی مگنوس برگرن، از پلیمرهای نیمه هادی استفاده کردند تا مدارهای الکترونیکی دیجیتالی و آنالوگ را درون رزهای زنده قرار دهند.