منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

مدیریت برنامه خوداجرا در هنگام روشن کردن سامانه(Start up applications)

مدیریت
برنامه خوداجرا در هنگام روشن کردن
سامانه
(Start up
applications)

به نوار کار
گنوم و قسمت
System
را بزنیدبرنامه Start
up applications
را از مسیر

preferences>
Start up applications
باز کنید
لیستی از برنامه‌های فعال را می‌بینید
با برداشتن تیک کنار آن‌ها می‌توانید
اجرای خودکارشان را متوقف کنید اما برای
افزودن به این لیست
Add
را بزنید نام برنامه را
در قسمت مورد نظر بنویسید و در قسمت
Command
دکمه ‌Browse
را بزنید تا پنجره انتخاب
برنامه باز شود این پنجره از شما می‌خواهد
که یک برنامه را انتخاب کنید برای این کار
به این موارد باید توجه داشته باشید

1-
تمام برنامه‌های نصب شده
در پوشه
/usr/ نصب
می‌شوند

2-آنچه
برای اجرا می‌خواهید پسوند
.desktop
را دارند و گاه بی پسوندند

3-برای
انتخاب برنامه کافی است ابتدا درایو
Filesystem را
انتخاب کرده و سپس به ترتیب وارد پوشه های
usr و
بعد
bin شوید
در پوشه
bin نام
برنامه را بیابید و آن را انتخاب کنید
می‌توانید توضیحی را هم برای برنامه
بنویسید و سپس تأیید کنید از این پس با
روشن شدن برنامه به صورت خودکار برنامه
مورد نظر باز میشود
.