منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نصب یوتورنت سرور در سنت او اس

امروزه استفاده از تورنت به امری واجب تبدیل شده است و با توجه به سرعت اینترنت که در کشور ما بسیار کند است در این نوشته بر آن هستیم تا روش نصب utorrent server را در سرور CentOS نخسه 6.3 بنویسیم شما با استفاده از یوتورنت سرور می توانید تورنت های خود را به لینک مستقیم تبدیل و سپس آن را روی کلاینت خود دنلود بفرمایید ،  روش کار بسیار آسان است اما به تعدادی از کتابخانه ها نیاز است که ما همه آن را در نوشته فیکس نموده ایم .اگر دوست دارید کارتان در کار کردن با تورنت ها آسان شود با ما همراه باشید
اول کاری که من انجام می دهیم حل مشکل کتابخانه libssl است
$ yum install openssl098e
$ ln -s /usr/lib/libssl.so.0.9.8e /usr/lib/libssl.so.0.9.8
$ ln -s /usr/lib/libcrypto.so.0.9.8e /usr/lib/libcrypto.so.0.9.8
در مرحله بعد باید نیازمندی ها را نصب کرد 
$ yum install cpio xz 
بعد از نصب نیازمندی ها یک تعداد کتابخانه دیگر را نیز با روش دیگر استخراج و نصب می کنیم 
$ mkdir /tmp/centos6rpms
$ cd /tmp/centos6rpms

$ wget http://mirror.crazynetwork.it/centos/6.3/os/i386/Packages/glibc-2.12-1.80.el6.i686.rpm
$ wget http://mirror.crazynetwork.it/centos/6.3/os/i386/Packages/libgcc-4.4.6-4.el6.i686.rpm
$ wget http://mirror.crazynetwork.it/centos/6.3/os/i386/Packages/openssl-1.0.0-20.el6_2.5.i686.rpm
$ wget http://mirror.crazynetwork.it/centos/6.3/os/i386/Packages/krb5-libs-1.9-33.el6.i686.rpm
$ wget http://mirror.crazynetwork.it/centos/6.3/os/i386/Packages/libcom_err-1.41.12-12.el6.i686.rpm
$ wget http://mirror.crazynetwork.it/centos/6.3/os/i386/Packages/zlib-1.2.3-27.el6.i686.rpm
$ wget http://mirror.crazynetwork.it/centos/6.3/os/i386/Packages/keyutils-libs-1.4-4.el6.i686.rpm
$ wget http://mirror.crazynetwork.it/centos/6.3/os/i386/Packages/libselinux-2.0.94-5.3.el6.i686.rpm

$ rpm2cpio *.rpm | cpio -idmv
$ mkdir -p /opt/utorrent/lib
$ cp -av /tmp/centos6rpms/lib/* /opt/utorrent/lib/
$ cp -av /tmp/centos6rpms/usr/lib/* /opt/utorrent/lib/
$ ln -s /opt/utorrent/lib/libssl.so.1.0.0 /opt/utorrent/lib/libssl.so.0.9.8
$ ln -s /opt/utorrent/lib/libcrypto.so.1.0.0 /opt/utorrent/lib/libcrypto.so.0.9.8
$ rm -rf /tmp/centos6rpms

حالا باید خود utorrent server را نصب کنیم 
$ mkdir -p /opt/utorrent
$ mkdir -p /opt/utorrent/conf
$ mkdir -p /opt/utorrent/pid
$ mkdir -p /opt/utorrent/webui
$ mkdir -p /opt/utorrent/data
$ mkdir -p /opt/utorrent/log
$ wget http://ll.download3.utorrent.com/linux/utorrent-server-3.0-ubuntu-10.10-27079.tar.gz
$ tar xzvf utorrent-server-3.0-ubuntu-10.10-27079.tar.gz
$ cp /tmp/utorrent-server-v3_0/utserver /opt/utorrent/
$ cp /tmp/utorrent-server-v3_0/webui.zip /opt/utorrent/webui/
$ wget -O /opt/utorrent/conf/utserver.conf http://kxr.me/blog/uts/utserver.conf
$ wget -O /opt/utorrent/utsctl http://kxr.me/blog/uts/utsctl.clib
$ chmod +x /opt/utorrent/utsctl
$ ln -s /opt/utorrent/utsctl /usr/bin/utsctl

خوب همه کارها را انجام دادیم الان مانده استارت زدن یوتورنت سرور 
$ utsctl start
برای مشاهده یوتورنت سرور مرورگر خود را باز و به آدرس زیر بروید 
http://SERVER_IP:8080/gui/
منابع :
۲- AyubMalikبرچسب ها : , ,