منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

نغییر نام Volume Group در Linux LVM

امکان تغییر نام Volume Group در LVM وجود دارد. هر گروه می تواند یک یا چند Logical Volume را به عنوان عضو داشته باشد. تغییر نام Volume Group نیازی به unmount کردن ندارد و می توانیم بدون این کار، نام گروه را تغییر دهیم. Logical Volume ها به عنوان پارتیشن ها از فضای Physical Volume های اختصاص داده شده به Volume Group استفاده می کنند و مسیر منتهی به یک Volume Group مانند خط زیر است.

dev/GV_NAME/LV_NAME/

برای تغییر نام Volume Group از دستور vgrename به صورت کلی زیر استفاده می کنیم.

vgrename GV_OLD_NAME GV_NEW_NAME

با دستور vgs می توانیم اطلاعاتی از گروه ها پیدا کنیم..

پیش از هر کاری با دستور df -h وضعیت فعلی سیستم فایل (Logical Volume) ها و نقاط اتصال آنها را مشاهده می کنیم.فرض کنید می خواهیم نام گروه fedora را به lvm_fedora تغییر نام دهیم پس دستور زیرا اجرا می کنیم.

vgrename fedora lvm_fedora

و با فرض اینکه این گروه یک Logical Volume به نام fedora_lv1 داشته باشد که بر روی دایرکتوری mnt/fedora_lv1/ متصل یا mount شده باشد، از دستور زیر استفاده می کنیم تا آنرا با نام جدید گروه remount کنیم.

umount /mnt/fedora_lv1

mount -t ext4 /dev/mapper/lvm_fedora-fedora_lv1

در شکل بالا mapper برای نگاشت یک Block Device به یک Virtual Block Device استفاده می شود. به طور کلی Device Mapper ها برای نگاشت یه Block Device به یک Virtual Block Device در LVM, RAID مورد استفاده قرار می گیرند. در دستور mount بالا، lvm_fedora نام گروه است و fedora_lv1 نام Logical Volume عضو آن گروه که با “-” از هم جدا شده اند. خروجی دستور df -h زیر را نگاه کنید :

شکل بالا نشان می دهد که سه Logical Volume به نام های root,var و home که عضو گروه fedora هستند به ترتیب بر روی دایرکتوری های / و var/ و home/ متصل یا mount شده اند. پس زیر دایرکتوری dev/ یک دایرکتوری به نام fedora (و به طور کلی به ازای نام هر گروه) وجو دارد و همچنین یک دایرکتوری به نام mapper زیر دایرکتوری dev/ وجود دارد که با همان فرمت خط بالا، نام گروه و Logical Volume مربوطه را نشان می دهد.

از شکل بالا مشخص است که Logical Volume ها، به طور مثال با نام root حال چه در زیر دایرکتوری fedora که به صورن root نامگذاری شده است و یا چه زیر دایرکتوری mapper که به صورت fedora-root نامگذاری شده است یک لینک است (در ابتدای هر l نشان دهنده لینک بودن است) به یک Block Device به نام dm-0 در زیر دایرکتوری dev/. به طور مثال شکل زیر نشان می دهد که dm-1 یک Block Device است زیر ابتدای خروجی آن b آمده است در صورتی که خروجی های شکل بالا همان Virtual Block Device ها بودند.

ls -l /dev/dm-1

لازم است که Volume های mount شده را با نام جدید گروه re-mount کنید. (لازم است که فایل etc/fstab/ ویرایش شود). فرض کنید قبل از تغییر نام گروه old_vg_name که شامل یک Logical Volume به نام lv1 باشد، پس میری مانند زیر در زیر دایرکتوری dev/ و به طبع در فایل etc/fstab/ وجود دارد.

ls -l /dev/mapper/fedora-fedora_lv1

و پس از تغییر نام آن به new_vg_name تغییر کرده است، پس باید خط مروبطه در فایل fstab نیز با نام جدید ویرایش شود.

dev/mapper/lvm_fedora-fedora_lv1/برچسب ها : , , , , , ,