منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

هر چیزی…

هر چیزی خریدارش زیاد شود، خودش هم زیاد می‌شود، جز درد و غم.

هر چیزی را فشار دهی عقب می‌رود یا ساکن می‌ماند، جز خشم و پرخاشگری.

هر چیزی را تقسیم کنی کم می‌شود، جز دانش.

هر چیزی که از دست رفت، دوباره ممکن است به‌دست بیاید، جز وقت.