منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

پیکربندی Backup Optimization در Oracle RMAN

پارامتر محیطی Backup Optimization در Oracle RMAN در صورتی که به ON تنظیم شود، باعث کاهش میزان فضای مصرفی خواهد شد و مقدار پیشفرض آن OFF است. با ON کردن آن، RMAN از گرفتن پشتبان از فایل هایی که مجود هستند صرف نظر می کند. فرض کنید که از یک Tablespace قبلا (و نه مدت طولانی)  پشتیبان تهیه کرده اید و اطمینان دارید که Tablespace فوق تغییر نکرده است، پس در صورتی که این بار بخواهید به طور مثال از چندین Tablespace پشتیبان تهیه کنید، چون مقدار پارامتر ON است، پس از گرفتن پشتیبان از Tablespace فوق صرف نظر می کند.RMAN مطابق با حالت های زیر و بر اساس هر نوع فایلی، می فهمد که آیا از قبل پشتیبانی همسان با فایل فعلی که قصد پشتیبان گرفتن از آن را دارد، وجود دارد یا ندارد.

برای Datafile ها : DBID, checkpoint SCN, creation SCN, RESETLOGS SCN و time مربوط به فایل فوق با فایل از پیش پشتیبان گرفته شده مقایسه شده و در صورت یکسان بودن از گرفتن پشتیبان صرف نظر می کند.

برای Archive Redo Log ها : موارد thread, sequence number, and RESETLOGS SCN و time مربوط به فایل فوق با فایل از پیش پشتیبان گرفته شده مقایسه شده و در صورت یکسان بودن از گرفتن پشتیبان صرف نظر می کند.

برای Backup set ها : recid و stamp مربوط به فایل فوق با فایل از پیش پشتیبان گرفته شده مقایسه شده و در صورت یکسان بودن از گرفتن پشتیبان صرف نظر می کند.

;CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION ON

;CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION OFFبرچسب ها : , , , ,