منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

GCDS / GUADEC slides and videos

Slides. Videos.If your slides are not there, send them in.برچسب ها : ,