منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

StarCalendar 2.2.4

استارکلندر 2.2.4 منتشر شد

sourceforge.net/projects/starcal/files


حدود ۸ رفع باگ از ورژن 2.2.3 انجام شده.

و حدود ۲۲ باگ از ورژن 2.2.0 تا بحال برطرف شده.

برای دیدن لوگ تغییرات:

https://github.com/ilius/starcal